มงคลจักวาลน้อย 9 จบ | มงคลจักรวาลน้อย

by Siriporn Anong
0 comment

มงคลจักวาลน้อย 9 จบ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เป็นบท อวดพร อีกบทที่มีความศักดิ์สิทธิ์
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานังอานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ สัพเพเตโรคา สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโกวัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ
ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุจุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุจะ เตชะสา
ชะยะสิทธิธะนัง ลาภัง โสตถิภาคยัง สุขัง พะลัง
สิริอายุจะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายูจะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

มงคลจักวาลน้อย 9 จบ

ฝึกหัดให้พร (อนุโมทนาวิธี) (4) มงคลจักรวาลน้อย


(ไม่มีโฆษณา ปิดสร้างรายได้ ใชัเป็นสื่อการสอนเท่าน้ัน)21
ฝึกหัดให้พร (อนุโมทนาวิธี) (4) สัพพะพุทธานุภาเวนะ (มงคลจักรวาลน้อย)

ฝึกหัดให้พร (อนุโมทนาวิธี) (4) มงคลจักรวาลน้อย

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาฬน้อย


เชิญรับฟังบทสวดมนต์มงคลจักรวาฬน้อย และน้อมจิตภาวนาสืบต่อไป
ติดตามเราได้ที่ www.facebook.com/84000dhamma

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาฬน้อย

บทสวดพาหุง + มหากา


\”บทสวดพระชนะมาร\” หรือ \”บทถวายพรพระ\”
บทสวดพาหุงฯ ที่เราหลายๆคนท่องได้แล้ว และบางคนกำลังหัดท่อง ชื่อเต็มๆ มีชื่อว่า \”ชัยมงคลคาถา\” เป็นบทสวดมนต์ที่เรียงเรียงขึ้นถึงเหตุการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ชนะพญามารในช่วงต่างๆ ถึง 8 เหตุการณ์ ตั้งแต่วันตรัสรู้ธรรม จนถึงเหตุการณ์ผกาพรหม เป็นต้น ซึ่งตามตำนานนั้น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราทรงสวดบทนี้ทุกครั้งเพื่อใช้ในการปกครองบ้านเมืองและทำราชการสงคราม เพื่อให้มีชัยเหนืออริราชศัตรู อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอาชัยชนะเหนือพญามารผู้ใจบาปได้
ในวิมุตติสูตรได้กล่าวว่า การสาธยายมนต์คือเหตุหนึ่งในวิมุตติ ๕ ประการ (เหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการ คือ การฟังธรรม การเทศน์ การสวดมนตร์สาธยาย และการคิดอย่างแยบคาย ) ดังมีว่า
…ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป ก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ แม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สดับ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดาร ก็แต่ว่าภิกษุย่อมทำการสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดาร เธอย่อมเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรมในธรรมนั้น ตามที่ภิกษุสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดาร เมื่อเธอเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อเกิดปราโมทย์แล้ว ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบ ผู้มีกายสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่ ๓ ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มี
ใจเด็ดเดี่ยว ที่ยังไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไป ย่อมถึงความสิ้นไป หรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม ที่ยังไม่ได้บรรลุ

บทสวดพาหุง + มหากา

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาฬน้อย \”ฉบับเจริญจิตฺตภาวนา


สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต
\”..มงคลจักรวาฬน้อย (คำแปล)
ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยคือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘๔๐๐ ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฏก ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้า ขอโรค ภัย อันตราย อุปัทวะ นิมิตร้อย สิ่งไม่เป็นมงคล ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น จงฉิบหายมลายสูญไป ขอท่านจงเป็นผู้เจริญอายุ เจริญทรัพย์ เจริญสิริ เจริญยศ เจริญพลัง เจริญวรรณ เจริญสุข ทุกเมื่อเทอญ
ด้วยเดชานุภาพ ขอความทุกข์ โศก โรค ภัย เวร ศัตรู อุปัทวะอันตรายทั้งหลาย จงพินาศมลายไป ขอท่านจงเป็นผู้มีความสำเร็จแห่งชัย มีทรัพย์ มีลาภ มีความสวัสดี มีความโชคดี มีความสุข มีพละกำลัง มีสิริ อายุ วรรณะ โภคะ มีความเจริญ มียศตำแหน่ง อายุยืนได้ร้อยปี มีความสำเร็จในชีวิต ขอสิ่งเป็นมงคลทั้งปวง จงมีแก่ท่าน ขอเทพยดาทั้งปวง จงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งธรรมทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่าน ในกาลทุกเมื่อ ขอสิ่งเป็นมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเทพยดา จงคุ้มครองรักษาท่าน ตลอดไปเทอญฯ
\”..มงคลจักรวาฬน้อย
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆา
นุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง
ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ
ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ สัพเพ เต โรคา
สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา
สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ
อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก
พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ
ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาค๎ยัง สุขัง พะลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ
\”จัดทำเผยแพร่เพื่อรักษามรดกธรรมของพระพุทธศาสนา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ เพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์แก่พุทธบริษัทสืบต่อไปฯ
..ทั้งนี้ทางช่อง ต้องขอขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนสร้างผลงานภาพ สำหรับนำมาประกอบวีดีโอ ไว้เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
\”จัดทำเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทาน..ไม่มีการจำหน่าย หรือ มีค่าตอบแทนใดๆ\”
[จัดตั้งช่องธรรมะโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต]

READ  jesada technik museum เจษฎา เทคนิค มิวเซียม 13 | เจษฎามิวเซียม

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาฬน้อย \

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

You may also like

Leave a Comment